Privacy Policy

 

LedAdvisor respecteert je privacy en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. LedAdvisor zal je persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling. LedAdvisor gebruikt de verzamelde gegevens (je naam, e-mailadres, afleveradres) louter om een bestelling uit te kunnen voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Of om een terugbetaling te doen mochten de ledlampen onverhoopt niet aan je verwachtingen voldoen.

Privacybeleid

Bij LedAdvisor begrijpen we dat je gesteld bent op je privacy. We verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die we over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van LedAdvisor. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/05/2020. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan, hoe we je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, Deze contactgegevens staan aan het einde van ons privacybeleid.

Op de volgende manieren worden uw gegevens opgeslagen en gebruikt:

Hosting

Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, staan op een server welke bij onze hosting partij in beheer is. Deze Hostingpartij heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Deze hostingpartij is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

E-mail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer ook gebruik van de diensten van deze hostingpartij. Zij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. De hostingpartij heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betaalprovider

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van PayPro. PayPro verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. PayPro heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. PayPro behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPro’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPro bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en Logistiek

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL of UPS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met deze vervoerders delen. PostNL of UPS gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL of UPS onderaannemers inschakelen, stellen deze vervoerders uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op je verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan LedAdvisor op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang als de garantie geldig is op de door jouw aangeschafte producten . Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

Heb je nog vragen over onze Privacy Policy? Belt ons dan op werkdagen tussen 10:00 en 17:00 uur op telefoonnummer 06 2364 6006. We helpen je graag verder als u informatie nodig heeft over je gegevens of als je deze wilt wijzigen.